Projekty UE

Projekty UE

UDS sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.:
Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R
.

Projekt ten jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


UDS sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji
z grawitacyjnym mechanizmem rozkładającym
który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 4.
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

parp


UDS Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.
Uzyskanie europejskiego patentu na wynalazek dotyczący
uniwersalnego uchwytu montażowego
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 5.
Dyfuzja innowacji, działanie 5.4.  Zarządzanie własnością intelektualną, poddziałanie 5.4.1.
Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

parp


UDS Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt WND-RPLD.03.02.00-00-196/12
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa pt. Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych
produktów opartych o wynalazek.
Projekt realizowany w ramach działania III.2.
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionalnego
programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013,

UMOWA:
UDA-RPLD.03.02.00-00-196/12-00

BENEFICJENT PROJEKTU:
UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowy Kawęczyn 32A
96-115 Nowy Kawęczyn

TERMIN REALIZACJI:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 04.11.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2014 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
W ramach projektu UDS sp. z o. o. zakupi:
maszynę do foliowania – 1 szt.
automat do sztancowania – 1 szt.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

lodzkie_new


UDS sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt nr POIG.06.01.00-10-034/13,
pt. Wsparcie działalności eksportowej UDS Sp. z o.o.

Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

6_1

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14