Polityka etyczna

Polityka etyczna

UDS – jeden z największych producentów form z tektury falistej służących do prezentacji i sprzedaży promocyjnej wyrobów w Polsce, prowadzi działalność etycznie i zgodnie z prawem. Długoletnie doświadczenie oraz oferta kierowana pod indywidualne potrzeby Klienta, sprawiają, że w branży artykułów z papieru i tektury UDS jest postrzegany jako solidny producent i dostawca oraz partner. Czujemy się tym samym zobowiązani do przestrzegania zasad, które opierają się na respektowaniu praw człowieka, zrównoważonym rozwoju i jakości. W szczególności zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i deklaracji zawartych w poniżej określonych obszarach (oczekujemy tego również od naszych podwykonawców i dostawców).

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
UDS działa zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju oraz w UE w szczególności w odniesieniu do praw człowieka, warunków pracy i ochrony środowiska, przestrzega również praw dotyczących własności intelektualnej oraz prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie rachunkowości.

Dbałość o standardy pracy
UDS szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dba, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami.
Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Pracownicy UDS otrzymują zgodne z wymogami krajowych norm prawnych i wewnętrznymi ustaleniami wynagrodzenie, odpowiednie do wykonywanej pracy, stanowiska, kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień itp. Adekwatnie wynagradzana jest też praca w godzinach nadliczbowych. Szczegółowe zasady pracy i wynagradzania pracowników zostały określone w odpowiednich dokumentach przedstawianym pracownikom przed rozpoczęciem zatrudnienia. Nie są dozwolone jakiekolwiek potrącenia z wypłaty nie przewidziane przepisami prawa krajowego bez wyraźnej zgody danego pracownika.

Czas pracy określony umową i zgodny z przepisami krajowymi nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo z wyłączeniem godzin nadliczbowych. Całkowita liczba godzin przepracowanych w dowolnym siedmiodniowym okresie nie może przekroczyć 60 godzin, z wyjątkiem okoliczności, w których spełnione są wszystkie podane niżej warunki: pozwala na to prawo krajowe, podejmowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, pracodawca jest w stanie wykazać że występują wyjątkowe okoliczności, takie jak niespodziewany wzrost produkcji, wypadki lub nagłe przypadki. Pracownikom przysługuje co najmniej jeden dzień wolny w każdym okresie siedmiodniowym lub, jeśli pozwala na to prawo krajowe, dwa dni wolne w każdym okresie 14-dniowym.

UDS przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy niewolniczej i przymusowej, stosowania przemocy i kar cielesnych, groźby przemocy, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.
Dzieci i młodzież do lat 18 nie jest zatrudniana do pracy w nocy ani w warunkach niebezpiecznych. Powyższe wytyczne i procedury są zgodne z postanowieniami właściwych standardów Międzynarodowej Organizacji Prac.
Pracownicy mają prawo zakończyć zatrudnienie po odpowiednim okresie wypowiedzenia.
Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcami. Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

Na ile tylko możliwe, każda wykonywana praca odbywa się na zasadach uznanego stosunku pracy przewidzianego przepisami prawa. Pracodawca nie uchyla się od zobowiązań wobec pracowników wynikających z przepisów prawa pracy bądź ustawodawstwa socjalnego i związanych z uregulowanym stosunkiem pracy poprzez stosowanie umów zlecenia/o dzieło, umów o podwykonawstwo lub pracę chałupniczą.

Środowisko
Firma działa zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska, ma świadomość istotnych aspektów środowiskowych oraz wpływów swojej działalności na środowisko. Zarząd i pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Firma deklaruje, że wszystkie surowce i komponenty użyte do produkcji, są pozyskiwane zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami prawnymi.

Bezpieczeństwo
Zapewnione jest bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, Pracownicy otrzymują okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007r. i posiadają ważne świadectwa szkoleń BHP.
Podejmowane są odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy, na ile tylko jest to możliwe
Zapewniony jest dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz, w miarę potrzeby, higienicznych miejsc do przechowywania żywności.
Brak tolerancji dla korupcji, uczciwa konkurencja.
Wykluczone jest oferowanie pracownikom lub reprezentantom Klienta jakichkolwiek prezentów czy jakiegokolwiek rodzaju podarunków.
UDS nie zawiera kontraktów tworzących konflikt interesów. Firma dba o to, aby osobiste interesy osób reprezentujących firmę nie kolidowały z interesami przedsiębiorstwa.
UDS nie popiera, nie toleruje i nie zezwala na angażowanie się w przekupstwo, korupcję, inne nieetyczne praktyki zarówno w kontaktach z urzędnikami jak i osobami prywatnymi. Firma dba o transparentne i uczciwe relacje biznesowe.

Bezpieczeństwo informacji
Firma właściwie przechowuje i zabezpiecza dokumentację dotyczącą działalności biznesowej prowadzonej w ramach współpracy z Klientami. Wszelkie dane i informacje, pozyskane lub wytworzone w trakcie wykonywania zadań służbowych, stanowią własność UDS i mogą być wykorzystywane wyłącznie w jej interesie.

Prezes Zarządu
Andrzej Bączkowski

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14