RODO

RODO

Administratorem moich danych jest UDS Sp. z o.o. z siedzibą w: Nowy Kawęczyn 32a, 96-115 Nowy Kawęczyn, e-mail: office@uds.com.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258955, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 836-178-11-29.

Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych w UDS Sp. z o.o. do którego mogę zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania moich danych to: odo@uds.com.pl.

Mam prawo do dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, której jestem stroną oraz wykonywania przez Administratora zadań i obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, ochrony własności, skutecznej kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń, sprawnej komunikacja wewnątrz organizacji oraz budowania wizerunku pracodawcy. Moje dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika przede wszystkim z art. 221 w zw. z art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych do niej. Szczegółowe informacje na temat pełnego katalogu przepisów prawa będących podstawą tego obowiązku uzyskam w Dziale Kadr Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy oraz kontynuowania zatrudnienia.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), lit. h) oraz lit. f) RODO. Prawne uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie mojego wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, ochrony własności, skutecznej kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń, sprawnej komunikacja wewnątrz organizacji oraz budowania wizerunku pracodawcy.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
1. podmioty, którym Administrator jako pracodawca ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2. podmioty medyczne przeprowadzające wstępne oraz okresowe badania lekarskie,
3. podmioty prowadzące obsługę kadrowo – płacową,
4. banki obsługujące płatności,
5. kurierzy i poczta,
6. kontrahenci i potencjalni kontrahenci Administratora,
7. klienci i potencjalni klienci Administratora,
8. spółki z grupy kapitałowej, z którymi powiązany jest Administrator,
9. podmiot dostarczający i obsługujący monitoring w zakładzie pracy,
10. podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
11. podmiot zapewniający ochronę osób i mienia.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane:
1. przez czas wykonywania umowy o pracę,
2. po zakończeniu trwania stosunku pracy przez czas:
3. niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora, jako pracodawcy,
4. upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy,
5. realizacji obowiązków archiwizacyjnych nałożonych przepisami prawa.

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza moje dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, przysługuje mi prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.

Napisz do nas i sprawdź naszą ofertę.
Dowiedz się jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować.
Biuro:
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
T: +48 22 533 52 10
Zakład produkcyjny:
ul. Nowy Kawęczyn 32a
96-115 Nowy Kawęczyn
T: +48 46 831 46 14